Name Size Modified
Go up
CentOS_7 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:36 PM
CentOS_8 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:36 PM
Debian_10 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:40 PM
Debian_8.0 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:41 PM
Debian_9.0 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:41 PM
Fedora_29 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:39 PM
Fedora_30 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:39 PM
Fedora_31 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:41 PM
openSUSE_Leap_15.1 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:54 PM
openSUSE_Leap_15.2 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:55 PM
owncloud 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:57 PM
RHEL_7 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:42 PM
SLE_12 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:42 PM
SLE_12_SP1 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:43 PM
SLE_12_SP2 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:44 PM
SLE_12_SP3 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:44 PM
SLE_12_SP4 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:45 PM
SLE_15 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:45 PM
SLE_15_SP1 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:47 PM
Ubuntu_16.04 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:49 PM
Ubuntu_18.04 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:50 PM
Ubuntu_19.04 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:52 PM
Ubuntu_19.10 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:51 PM
Univention_4.0 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:53 PM
Univention_4.1 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:53 PM
Univention_4.2 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:54 PM
Univention_4.3 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:55 PM
Univention_4.4 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:55 PM